[DÂY CHUYỀN] TT 0234
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0236
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 159
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 067
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0253
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 593
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0254
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0255
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S314
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S276
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S277
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S280
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0206
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S242
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S230
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn: Bạc
[DÂY CHUYỀN] S231
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn: Bạc
[DÂY CHUYỀN] S233
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn: Bạc
[DÂY CHUYỀN] S234
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn: Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0183
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0185
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0186
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0187
Giá lẻ: 140,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] S213
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn: Bạc
[DÂY CHUYỀN] S215
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn: Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0121
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng
[DÂY CHUYỀN] TT 0122
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0129
Giá lẻ: 110,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0133
Giá lẻ: 110,000 đ 
Còn: Vàng Tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0134
Giá lẻ: 115,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0135
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0136
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0141
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0144
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0145
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn: Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0148
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0149
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0150
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0151
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0152
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0080
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0082
Giá lẻ: 160,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[DÂY CHUYỀN] TT 0084
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0086
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0087
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0088
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S206
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S207
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] XP 477 - dài
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn: Vàng
[DÂY CHUYỀN] XP 475
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn: Vàng 18k
[DÂY CHUYỀN] XP 474
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn: Vàng 14k
[DÂY CHUYỀN] XP 473
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn: Vàng 14k
[DÂY CHUYỀN] XP 471
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn: Vàng 14k
[DÂY CHUYỀN] S156
Giá lẻ: 320,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S153
Giá lẻ: 265,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S152
Giá lẻ: 265,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S151
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S149
Giá lẻ: 245,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S148
Giá lẻ: 235,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S145
Giá lẻ: 215,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0022
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S190
Giá lẻ: 320,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S186
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S185
Giá lẻ: 160,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S183
Giá lẻ: 290,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S179
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S176
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S175
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S174
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S144
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn: Trắng
[DÂY CHUYỀN] S126
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn: Trắng
[DÂY CHUYỀN] S094
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn: Trắng
[DÂY CHUYỀN] S093
Giá lẻ: 290,000 đ 
Còn: Trắng
[DÂY CHUYỀN] XP 469
Giá lẻ: 255,000 đ 
Còn: Trắng
[DÂY CHUYỀN] XP 468
Giá lẻ: 160,000 đ 
Còn: Trắng
[DÂY CHUYỀN] XP 466
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn: Vàng